SỨ MỆNH

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức được thành lập nhằm mục đích góp phần phát triển khoa học tâm lý tại Việt Nam; Ứng dụng Tâm lý học để hướng đến các dịch vụ có chất lượng cao nhằm nâng cao sức khoẻ tinh thần/ tâm thần của cộng đồng. 

 

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tâm lý học vào cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần/ tâm thần cho cá nhân, gia đình và tổ chức. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

Giới thiệu