Công ty TNHH MTV Tư vấn và Giáo dục Hoàng Đức hiện đang có nhu cầu tuyển dụng
các vị trí: Giám đốc dự án, Giám đốc tài chính, Quản lý dự án, Cán bộ giám sát chuyên
môn, Cán bộ giám sát đánh giá và học tập, Cán bộ quản lý truyền thông,..
(Hợp đồng ngắn hạn).

 

Tham gia vào dự án "CUNG CẤP DỊCH VỤ CAN THIỆP VÀ HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO
NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH".

Các vị trí tuyển dụng bao gồm:

1. Giám đốc dự án:


 Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành: Tâm lý, Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội
hoặc các ngành khác có liên quan
Tiêu chuẩn ưu tiên:
- Ưu tiên trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành tâm lý học, tâm lý học lâm sàng
- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phi chính phủ hoặc dự án làm việc với
người khuyết tật, lĩnh vực tâm lý.
Thời gian và địa điểm làm việc:
- Toàn thời gian và làm việc tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh
Mô tả công việc:
Các nhiệm vụ chính:
-  Chịu trách nhiệm chính về chiến lược và việc thực hiện dự án. Đảm bảo dự án
được thực hiện theo các mục tiêu và kết quả đã được nhà tài trợ phê duyệt; 
- Tiến hành các chuyến giám sát đột xuất đến địa điểm dự án khi cần thiết, và
hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm dự án. Nếu có bất kỳ nhu cầu sửa đổi nào đối với thiết
kế dự án, Giám đốc sẽ trao đổi với nhà tài trợ để xin ý kiến hoặc phê duyệt các
sửa đổi được đề xuất. 
- Ký duyệt các kế hoạch hoạt động của các bộ phận; 
- Điều hành các cuộc họp và các đợt giám giát trong quá trình triển khai dự án; 
- Trực tiếp làm việc với nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án về nội dung,
cách thức và chi phí triển khai dự án; 
- Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các mục tiêu trong dự án và kết quả sau
khi triển khai dự án; 
- Thiết lập mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án, triển khai kế hoạch chi tiết để thực
hiện các giai đoạn của dự án; 
- Kết nối, làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước
để giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai dự án;

2. Giám đốc tài chính:

Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành: Kế toán
Tiêu chuẩn ưu tiên
- Ưu tiên trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kế toán
Thời gian và địa điểm làm việc
- Toàn thời gian và tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh
Mô tả công việc
-Hỗ trợ Giám đốc Dự án, Quản lý Dự án, Cán bộ Dự án trong các thủ tục tài chính,
cho cả công ty thực hiện dự án và nhà tài trợ, và đảm bảo các hoạt động của dự án
được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt ngân sách và các thủ tục tài chính. 
-Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng để trình Giám đốc Dự án và các Cán bộ
Dự án, đồng thời cung cấp các đề xuất về bất kỳ khoản chi nào cần được xem xét
lại, đồng thời chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm để trình nhà tài trợ. 
-Ký duyệt các bản kế hoạch tài chính trình giám đốc dự án phê duyệt; 
-Ký quyết toán các công việc đã hoàn thành và đầy đủ chứng từ theo quy định của
công ty và nhà tài trợ;  
-Tư vấn cho giám đốc dự án về kế hoạch tài chính đảm bảo theo yêu cầu;  
-Chuẩn bị các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và kết thúc dự án.
 

3. Quản lí dự án:


Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành: Tâm lý học, Tâm lý giáo dục và Công tác
xã hội.

Tiêu chuẩn ưu tiên
- Ưu tiên trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành: Tâm lý học, Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội.
Mô tả công việc
-Hỗ trợ Giám đốc dự án đảm bảo chiến lược và triển khai dự án hiệu quả theo đúng tiến độ
và hồ sơ kỷ thuật đã xác định.
-Hỗ trợ Giám đốc dự án chuẩn bị, cập nhật các kế hoạch làm việc và rà soát báo cáo với các
cơ quan đồng thực hiện. Đồng thời theo dõi kế hoạch, thúc đẩy tiến độ và báo cáo kết quả thực
hiện các công việc của nhà thầu; 
-Hỗ trợ Giám đốc dự án trong việc hướng dẫn về thủ tục, quy trình quản lý dự án và quy trình
theo dõi giám sát trong dự án, đặc biệt là đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn; 
-Hỗ trợ Giám đốc dự án trong việc điều phối các công việc liên quan đến hoạt động triển khai. 
-Điều hành mọi hoạt động của dự án, giúp giám đốc dự án quản lý, triển khai thực hiện các
giai đoạn của dự án; 
-Quản lý, điều phối, kiểm soát các hoạt động của đội ngũ cán bộ Đánh giá, giám sát và học tập
trong quá trình thực hiện dự án; 
-Báo cáo tuần, tháng, quý cho giám đốc dự án về quá trình thực hiện dự án 
-Phải thực hiện toàn bộ công việc một cách chủ động, hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được
giao bởi Giám đốc dự án và chịu trách nhiệm về các công việc phụ trách; 
-Chủ động, tích cực hợp tác với các nhân viên và các bộ phận khác để hoàn thành công việc
được giao. 

4. Cán bộ quản lý truyền thông:

Tiêu chuẩn bắt buộc
- Trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành: CTXH & Phát triển cộng đồng; Tâm lý học lâm sàng
Mô tả công việc
Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin, báo cáo và các cơ hội truyền thông để chia sẻ
với cơ quan báo chí và sản phẩm của dự án. Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các nội dung
liên lạc thông tin và bên ngoài cho dự án, bảo mật của dự án.
Xây dựng các kế hoạch truyền thông của dự án;  
Phối hợp với các cán bộ dự án, và các bộ phận dự án để triển khai các kế hoạch truyền thông
theo kế hoạch của dự án;  
Làm việc với các đối tác truyền thông để hoàn tất các sản phẩm truyền thông theo đúng mục
tiêu và nội dung của dự án một cách chất lượng;  
Hỗ trợ chuẩn bị các hoạt động thông tin hàng tháng, hàng quý với mục tiêu truyền thông; 
Kiểm soát chất lượng nội dung truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí trong nước
trong việc truyền thông dự án; 
Chuẩn bị các thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý để Quản lý dự án hoàn tất bản báo
cáo tháng, quý và kết thúc dự án.  

5. Cán bộ giám sát đánh giá và học tập:

Tiêu chuẩn bắt buộc
- Là học viên cao học hoặc thạc sĩ trở lên chuyên ngành: Tâm lý học, Tâm lý giáo dục và
Công tác xã hội.
- Ưu tiên trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lý học, Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội.
Mô tả công việc
-Chịu trách nhiệm điều phối, hoàn thành các hoạt động liên quan đến quản lý dự án tại các
địa bàn của dự án. Sắp xếp hậu cần cho các cuộc họp, hội nghị, đào tạo và các sự kiện khác
liên quan đến dự án.
-Thực hiện các hoạt động theo mục tiêu cụ thể của dự án theo sự phân công của Quản lý.
-Thực hiện triển khai các hoạt động nghiên cứu, giám sát, đào tạo và triển khai mô hình dựa
trên năng lực và kinh nghiệm chuyên môn được phân công cụ thể theo từng mục công việc
cụ thể được mô tả trong nội dung của dự án, bao gồm làm việc với các đối tác, các chuyên gia,
giám sát việc đạt được các hoạt động dự án, phát triển và duy trì các hoạt động dự án dưới
sự chỉ đạo của Quản lý Dự án, đồng thời thu thập và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu; 
-Hỗ trợ chuẩn bị các hoạt động thông tin hàng tháng, hàng quý với mục tiêu truyền thông; 
Kiểm soát chất lượng nội dung truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí trong nước
trong việc truyền thông dự án. 

6. Thủ quỹ dự án

Tiêu chuẩn bắt buộc
- Trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành: Kế toán 
Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm về tính thanh khoản của dự án, các khoản đầu tư và quản lý rủi ro
liên quan đến các hoạt động tài chính của dự án.
- Quản lý nguồn tiền mặt hoặc tài khoản của dự án thông qua tài khoản của công ty.  
Chi các khoản tiền trên cơ sở phê duyệt của Giám đốc tài chính/ kế toán trưởng. 
 - Chịu trách nhiệm về tính thanh khoản của dự án, các khoản đầu tư; 
- Quản lý rủi ro liên quan đến các hoạt động tài chính của dự án.  

7. Kế toán dự án

Tiêu chuẩn bắt buộc
- Trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành: Kế toán
Mô tả công việc 
-Thực hiện kiểm tra dự toán nội bộ về số lượng, đơn gía, thành tiền và các khoản phí
khác liên quan đến từng hạng mục của dự án;
- Kiểm tra, kiểm soát việc tạm ứng, thanh quyết toán với thầu;
- Kiểm tra theo dõi việc thanh toán, tạm ứng chi phí mua vật liệu, công cụ thực hiện dự
án căn cứ theo bản dự toán nội bộ đã duyệt;
- Tập hợp và lập bảng báo cáo gía thành, các vấn đề tài chính khi thanh quyết toán.

8. Chuyên gia dự án

Tiêu chuẩn bắt buộc
-Trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, BSCK2 trở lên các chuyên ngành: Tâm thần học, Y tế công cộng,
Tâm lý học lâm sàng.
Mô tả công việc
-
Trực tiếp triển khai các hoạt động của dự án cần yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ bao
gồm các hoạt động tư vấn, đánh giá và chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm thần của người
khuyết tật và người thân trong gia đình.
-Thẩm định các tài liệu truyền thông của dự án;
-Thiết kế các nghiên cứu để thông qua các hội đồng khoa học & hội đồng đạo đức;
- Cố vấn cho giám đốc dự án thiết kế các hoạt động và nội dung kỹ thuật của dự án đảm bảo
chuyên môn;
- Trực tiếp triển khai các hoạt động của dự án nếu đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ;
- Hỗ trợ, giám sát các hoạt động chuyên môn của dự án, đặc biệt là nghiên cứu thử nghiệm;
- Thẩm định các tài liệu truyền thông của dự án;
- Tham vấn cho giám đốc dự án hoàn thành các báo cáo định kỳ.
9. Điều phối viên dự án

Tiêu chuẩn bắt buộc

-Tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học, tâm lý học lâm sàng, hoặc các chuyên
ngành tương tự.

Mô tả công việc
- Triển khai các hoạt động của dự án thuộc địa bàn mình quản lý; sẽ làm việc toàn thời gian để
hỗ trợ Quản lý dự án đảm bảo chiến lược và triển khai dự án hiệu quả theo đúng tiến độ và hồ
sơ kỹ thuật đã xác định.
-Hỗ trợ Quản lý dự án chuẩn bị, cập nhật các kế hoạch làm việc và rà soát báo cáo với các cơ
quan đồng thực hiện. Đồng thời theo dõi kế hoạch, thúc đây tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện
các công việc;
-Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc hướng dẫn về thủ tục, quy trình quản lý dự án và quy trình theo
dõi giám sát trong dự án, đặc biệt là đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn;
- Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc điều phối các công việc liên quan đến hoạt động triển khai dự án;
- Điều hành mọi hoạt động của dự án và triển khai thực hiện các giai đoạn của dự án tại địa bàn
mình phụ trách;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin vui lòng liên hệ qua hotline: 0912.19.13.15 hoặc 0949.48.80.68

Gmail: ngocdiem.hoangducedu@gmail.com

Hồ sơ dự tuyển nộp tại : Số 136/135, Đường Đồng Khởi, Phường
Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. Nộp hồ sơ qua mail
khi ứng tuyển và nộp trực tiếp khi tới phỏng vấn.

 

Dự án - Đào tạo khác